Strona Główna BIP Strona Główna
STATUS PRAWNY
 

Zadania i przeznaczenie WKU zostały unormowane w  ustawie z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t. j. Dz. U z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2014r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (t. j. Dz. U
z 2017r., poz.626).

Zgodnie z art. 14 przywołanej ustawy wojskowy komendant uzupełnień jest Terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania
z zakresu:

1)   zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2)   administrowania rezerwami osobowymi;

3)   świadczeń na rzecz obrony;

4)   współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych
z obronnością państwa;

5)   rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6)   udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

7)    promocji obronności i służby wojskowej