Strona Główna BIP Strona Główna
SYSTEM POMOCY WETERANOM
 

SYSTEM POMOCY WETERANOM, WETERANOM POSZKODOWANYM, PRACOWNIKOM WOJSKA,
ICH RODZINOM, RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY
I PRACOWNIKÓW WOJSKA.

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GRUDZIĄDZU

ul. LEGIONÓW 48A

86-300 GRUDZIĄDZ

tel. 261 482 078

 

OPIEKUN INDYWIDUALNY OSÓB POSZKODOWANYCH

 - kpt Jerzy BRZÓŚCIKOWSKI tel. 261 482 085

 

Koordynator systemu:

Specjalista WSzW w Bydgoszczy - Pan Andrzej Madajewski

Tel.: 261 415 005, kom. 723682163

email: a.madajewski@wp.mil.pl

 

21 grudnia 2014 roku rozpoczęło swą działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którego zadaniem jest wspieranie i pomoc weteranom i weteranom poszkodowanym, jak również rodzinom żołnierzy poległych w misjach.


Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 

ul. Puławska 6a

00-909 Warszawa

tel. 261 842 107, CA MON 261 842 107

 

www.centrum-weterana.mon.gov.pl

e-mail:

centrumweterana@ron.mil.pl

 

SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

Opiekun indywidualny

 

Art. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011 Nr 205 poz. 1203) „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.


Weteran  ma prawo do:

1.      Uzyskania  legitymacji weterana,

2.      Asysty honorowej podczas pogrzebu,

3.      Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,

4.      Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,

5.      Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,

6.      Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,

7.      Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA).  

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

1.      Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),

2.      Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),

3.      Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),

4.      Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),

5.      Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 

6.      Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),

7.      Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),

8.      Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę
lub rentę),

9.      Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,

10.    Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie ministerstwa obrony narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.

Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.

 

WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE
ul. Pontonierów 2a
00-910 WARSZAWA 72
tel.: 261 813 144, 261 814 584,

www.wbh.wp.mil.plARCHIWUM MON
ul. I Pułku Myśliwskiego 200
05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
tel. : (22) 68-62-249
www.archiwum.wp.mil.pl


ARCHIWUM WOJSKOWE W TORUNIU
ul. Chłopickiego 1
87-100 TORUŃ
tel.: 261 432 586
www.awwt.wp.mil.pl


ARCHIWUM WOJSKOWE W OLEŚNICY
ul. Wileńska 14
56-400 OLEŚNICA
tel.: 261 665 755, 261 665 757, 261 665 758,
fax. 261 665 759, 261 665 777/78, 261 665 766

www.awo.wp.mil.plARCHIWUM WOJSKOWE
ul. Dickmana 10
81-103 GDYNIA
tel. : 261 267 595, 261 267 220, 261 267 215 do 17

archiwum.mw.mil.plARCHIWUM STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Żołnierska 4
71-141 SZCZECIN
tel. : (91) 46-65 082
fax. (91) 46-65-725


ARCHIWUM WOJSKOWE
ul. I Pułku Myśliwskiego 200
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki 5
tel.: 261-862-278