Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły wojskowe
 
AKADEMIE WOJSKOWE / SZKOŁY OFICERSKIE

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią cywilno - wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach inżynierskich lub magisterskich, z których część będzie potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych. W strukturze tej uczelni utworzono Wydział Techniki Wojskowej kształcący studentów w specjalnościach niezbędnych Siłom Zbrojnym, a niewystępujących w uczelniach cywilnych. Ponadto WAT prowadzi kształcenie żołnierzy w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego.

 

Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49
tel. 022 683 9000
Adres strony internetowej: www.wat.edu.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest uczelnią morską o ponad 80-letniej tradycji. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Uczelni ukierunkowana jest na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych dowódców i specjalistów na potrzeby jednostek floty i sztabów Marynarki Wojennej RP. Obecny program studiów obejmuje 5 letni okres nauki. Absolwenci otrzymują stopień podporucznika marynarki i tytuł magistra inżyniera.

 

Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69 81-103 Gdynia

                                 tel. 058 626 2276
                                    Adres strony internetowej http://www.amw.gdynia.pl/

           Zgodnie z Rozp. MON z dnia 30.06.2017r. (Dz.U. z 2017r poz. 1329)                                              z dniem  01 pażdziernika 2017r. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych                         im. gen. Tadeusza Kościuszki nadaje się nazwę

  "AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH im. Tadeusza Kościuszki"

Akademia  Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest jedyną  szkołą wojskową w Polsce kształcącą kadry oficerskie dla potrzeb Wojsk Lądowych. AWL, ze względu na charakter nauki i osiągnięcia jej absolwentów, przez wielu nazywana jest "Szkołą Generałów".
Nowoczesne rozwiązania w zakresie kształcenia młodych oficerów zaowocowały w 2003 roku uruchomieniem pilotażowego programu nauki - jednorocznego Studium Oficerskiego adresowanego do absolwentów szkół wyższych.
O przyjęcie do AWL mogą również ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy od 2004 roku (po trzyletniej przerwie) będą ponownie przyjmowani do Szkoły. Nowy program kształcenia zakłada uzyskanie w trakcie studiów tytułu magistra.
Absolwenci szkoły mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do dalszej służby w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do tak elitarnych jednostek, jak: GROM, Formoza, 6. Brygada Desantowo - Szturmowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 1. Pułk Specjalny Komandosów. Najlepsi mają możliwość pełnienia służby w misjach pokojowych w ramach ONZ oraz pracy w strukturach NATO.

 

Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
Adres strony internetowej http://www.edu.pl/

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednowydziałową uczelnią kształcącą podchorążych na kierunku LOTNICTWO w specjalnościach: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego. Ponadto dla kadry zawodowej wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP prowadzone są kursy specjalistyczne, instruktorsko-metodyczne, oraz językowe I, II i III stopnia.

 

Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. 081 883 7100
Adres strony internetowej http://www.wsosp.deblin.pl/