Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne - sł. przygotowawcza
 

 

INFORMACJE OGÓLNE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych i na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. To rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do służby przygotowawczej powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 1. niekarana za przestępstwo umyślne,

 2. posiadająca obywatelstwo polskie,

 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 4. wiek co najmniej osiemnastu lat,

 5. oraz wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusów:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;

 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;

 3. szeregowych - ośrodki szkolenia;

 4. wg. potrzeb żołnierzy można szkolić również w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy;

 4. w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Osoba taka musi załączyć do składanego wniosku zaświadczenie z uczelni wyższej o odbywaniu nauki w szkole wyższej oraz terminie jej ukończenia.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

 2. odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

 

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach:

  • styczeń lub kwiecień;

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach:

  • luty lub lipiec;

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach:

  • styczeń, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień lub październik,

 1. na potrzeby kształcenia w kilku okresach – w miesiącu:

  • lipiec.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 oraz z 2014r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 1114).

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa we wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej w sprawie powszechnego obowiązku obrony na żądanie osób zainteresowanych i właściwych organów wojskowych.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;

 2. podoficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;

 3. szeregowych – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej w sprawie powszechnego obowiązku obrony oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

 2. rozmowę kwalifikacyjną;

 3. sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji mają wpływ:

 1. wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw oraz innych złożonych dokumentów, a także kierunek i rodzaj studiów;

 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający, podczas której ocenia się:

 1. predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej albo w ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu;

 2. motywacje do pełnienia służby przygotowawczej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem dziennym wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. przewodniczący;

 2. dwaj członkowie, w tym sekretarz.

Do składu komisji rekrutacyjnej wyznacza się także osoby, które, w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego lub członka (sekretarza), pełnią te funkcje zastępczo.

W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta szkoły wojskowej albo komendanta ośrodka szkolenia, w której (którym) osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.

Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się sprawozdanie zawierające wykaz osób, które uzyskały rekomendację w sprawie powołania do służby przygotowawczej, oraz wykaz osób, które rekomendacji nie uzyskały, ze wskazaniem przyczyn.

Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji kieruje:

 1. Osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej:

 1. w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

 1. wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

 1. Pozostałe osoby, do:

 1. wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

 2. wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania w której podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej, a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach – również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.

O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do jej pełnienia wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia:

 1. komendanta;

 2. pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do służby przygotowawczej;

 3. rektora szkoły wyższej – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach osoby będącej studentem.

Ochotnik posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.

Czas trwania kształcenia żołnierza służby przygotowawczej obejmuje następujące okresy:

 1. okres kształcenia podstawowego;

 2. okres kształcenia specjalistycznego, w tym praktyka dowódcza w jednostkach wojskowych, w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów albo podoficerów.

Żołnierz, niezależnie od jego przeznaczenia do poszczególnych korpusów, w początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej podlega jednolitemu programowi przygotowującemu, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.

Po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego żołnierz kształcący się na:

 1. oficera albo podoficera – odbywa kształcenie specjalistyczne w szkołach wojskowych, przygotowujące go do objęcia obowiązków, odpowiednio na szczeblu dowódcy plutonu lub dowódcy drużyny;

 2. szeregowego – odbywa kształcenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia oraz w razie potrzeby w jednostkach wojskowych.

Na zakończenie kształcenia żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta, odpowiednio, egzamin:

 1. końcowy – kształcący się na szeregowego;

 2. na podoficera – kształcący się na podoficera;

 3. na oficera – kształcący się na oficera.

Żołnierzowi, który zdał egzamin, komendant nadaje specjalność wojskową, zgodnie z którą był kształcony, i mianuje go na stopień wojskowy:

 1. starszego szeregowego (starszego marynarza) – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;

 2. kaprala (mata) – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów.

Żołnierz, który nie zdał egzaminu, komendant lub dowódca zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w stopniu wojskowym szeregowego (marynarza) lub w stopniu starszego szeregowego (starszego marynarza).

W czasie kształcenia specjalistycznego lub w drugim okresie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może składać wnioski o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę przygotowawczą pełni się w dwóch okresach, z tego:

 1. w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;

 2. w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.

Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje stopień szeregowego (marynarza) i tytuł kadeta.

Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera, na zakończenie drugiego okresu kształcenia.

Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) – z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Komendant zwalnia żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą z czynnej służby wojskowej w ostatnim dniu trwania tej służby.

O zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej oraz o przeniesieniu żołnierza do rezerwy komendant lub dowódca zawiadamia WKU, a w przypadku zwolnienia studenta, w tym z pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia rektora danej uczelni.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1430 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015r. poz. 449) 

 

Dodatkowych informacji dotyczących służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Grudziądzu ul. Legionów 48 A, Wydział Rekrutacji              pok.  nr 6, tel. 261 48 20 95; 261 48 20 64.