Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc rekonwersyjna
 
Pomoc rekonwersyjna
 
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy
 
 Do korzystania z pomocy rekonwersyjnej udzielanej przez resort Obrony Narodowej uprawnieni są:
  • Żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi)
  • Byli żołnierze zawodowi (z wyjątkiem nieuprawnionych)
  • Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo)
 
Zasady udzielania pomocy rekonwersyjnej
 
Pomoc rekonwersyjna przysługuje w ciągu 2 lat po odejściu z zawodowej służby wojskowej lub przed zwolnieniem stosownie do lat wysługi za zgodą dowódcy jednostki wojskowej może korzystać
  • Doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową, co najmniej trzy lata;
  • Przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa prac na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej cztery lata;
  • Praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby  wojskowej,  o ile pełni zawodową służbę wojskową, co najmniej dziewięć lat.   
 
Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy rekonwersyjnej, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.
Z pomocy tej również, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
 
Osoby nie objęte pomocą
 
Pomocą rekonwersyjną nie są objęci żołnierze, którzy zostali zwolnieni w skutek:
1.      Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.
2.      Prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej.
3.      Prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego.
4.      Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) lub warunkowego jej zawieszenia jej wykonania.

Prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej